Дошкільний навчальний заклад №57
 
.

Структура методичної роботи

 

Програмно - методичне  забезпечення

 

 

Зміст методичної роботи в ДНЗ №57 будується  на основі державних директивних документів

 

про освіту, зокрема тих, що регламентують і визначають основні напрямки та зміст освітньо -

 

виховної роботи з дітьми (Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового

 

компонента дошкільної освіти в Україні та Коментаря до нього, Національної доктрини

 

розвитку освіти, Програми розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”, Програми

 

розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»,  навчальних планів, програм, 

 

методичних рекомендацій, новинок психолого-педагогічної літератури , інструктивно-

 

методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, удосконалення навчально-

 

виховного  процесу, напрямків діяльності педагогів.

 

 

Методичну роботу в ДНЗ №57 здійснює вихователь – методист Ольшевська-Хапова Ю.В.,  яка

 

разом із завідувачем Кравець М.Р. слідкує:

 

 

-    за створенням науково – методичних, організаційно-педагогічних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
 

 

 -  організацією системи роботи, спрямованої на активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду педагогічних працівників; 

 

-    впровадженням в практику роботи закладу інноваційних технологій та досягнень кращого педагогічного досвіду; 
 

 

-   вивченням стану організації освітньо – виховного процесу, умов забезпечення психічного та фізичного здоров’я дошкільників, рівня їх життєвої компетентності; 
 

 

-    вивченням рівня знань, умінь та навичок дошкільників відповідно до державних стандартів;
 

 

-   організацією освітньо – виховного процесу,  інформаційно - просвітницької роботи серед батьків вихованців з питань розвитку, виховання та навчання дітей.

 

 

 

Методична робота в дошкільному закладі   базується  на таких засадах:

 

 

• відповідність системи методичної роботи сучасному соціальному замовленню суспільства і держави; 

 

• науковість методичної роботи; 

 

• комплексний характер методичної роботи, що передбачає єдність і взаємозв'язок усіх сторін і напрямків підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

 

• систематичність, послідовність, наступність, безперервність, масовість.

 

• творчий характер методичної роботи, максимальна активізація діяльності педагогів; 

 

• конкретність, урахування особливостей роботи дошкільного закладу, індивідуалізація та диференціація у підході до педпрацівників;

 

• єдність теорії і практики, оперативність, гнучкість та мобільність методичної роботи;

 

• колективний характер при розумному співвідношенні групових та індивідуальних, формальних і неформальних, обов'язкових і добровільних форм та видів методичної роботи, самоосвіти педагогів; 

 

• створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи, творчих пошуків педагогічних працівників. 

 

 

 

 

Основними компонентами  змісту методичної роботи в дошкільному закладі є: 

 

- отримання знань педагогами; 

 

- уміння їх реалізувати на практиці; 

 

- наявність результативності в педагогічній роботі; 

 

- створення умов для безперервного вдосконалення фахової майстерності та навчально-виховного процесу з дітьми. 

 

 

 

 

Зміст методичної роботи  реалізується через різні форми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планування методичної роботи нашого закладу  відображено у річному плані роботи в

 

розділах «Методична робота з кадрами» та «Робота методичного кабінету». Організація

 

методичної роботи з педагогічними кадрами носить діагностично-прогностичний характер,

 

базується на глибокому аналізі роботи при проведенні освітньо - виховного процесу.

 

Діагностування педагогів проводиться систематично за допомогою анкетування.

 

 

 

Цьому питанню постійно приділяється належна увага, що дозволяє вчасно коректувати та

 

надавати методичну допомогу педагогам  у розв’язанні проблемних завдань .